Het vermogen van de stichting is vooral opgebouwd uit inkomsten uit de Oranjekalender, en door giften en legaten.

Voelt u zich aangesproken door de doelstellingen van Pro Juventute Nederland, dan kunt u een donatie storten bij de bank Insinger De Beaufort te Amsterdam, rekening nummer 265960622 ten name van Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland.

Wanneer u bij testament de stichting wilt bedenken, dan kan de notaris de benodigde gegevens opvragen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam dossiernummer 41198919.

Pro Juventute is ook te vinden op de startpagina goede doelen.

Ook kunt u onze ANBI-registratie controleren op de website van de Belastingdienst.

Sinds 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).