Beleidsplan – publieke versie

Het steunfonds biedt financiële ondersteuning aan vernieuwende initiatieven voor onderzoek naar, ontwikkeling van of publiciteit over de jeugdzorg, bij voorkeur in de ambulante sector. We richten ons in het bijzonder op initiatieven die (nog) geen steun ondervinden van gevestigde (belangen)organisaties en overheden.

Het steunfonds hecht eraan laagdrempelig te zijn en te blijven, tot uitdrukking komend in het openstaan voor een reikwijdte aan type aanvragen,onderzoek, methodiekontwikkeling, documentaires, allerlei projecten die kinderen of jongeren ten goede komen, van verschillende organisaties. Zo kunnen we bijdragen aan goede, vernieuwende initiatieven in de jeugdzorg, die anders niet gerealiseerd worden. Onze website biedt informatie over de projecten en initiatieven die wij hebben ondersteund.

Het bestuur hanteert een aantal vaste criteria bij het beoordelen van aanvragenn. Zo moeten de resultaten  ten goede komen aan het welbevinden van kinderen en jongeren  en  de kwaliteit van de hulpverlening. Er  moet er een plan zijn voor verdere verspreiding van de opgedane kennis, methoden of onderzoeksresultaten. Ook moet er altijd sprake zijn van co-financiering. We geven geen subsidie voor exploitatie-kosten. We behandelen aanvragen uit Nederland en uit het buitenland.

In de komende jaren willen we extra aandacht besteden aan activiteiten die zich richten op de gevolgen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.