Doelstelling

De doelstelling van het steunfonds is de financiële ondersteuning van vernieuwende, niet subsidiabele initia­tie­ven voor onderzoek naar, ontwikkeling van en publiciteit over de jeugdzorg, bij voorkeur in de ambulante sector. Speciale aandacht gaat uit naar initiatieven voor cliënten die (nog) geen steun ondervinden van gevestigde (belangen)organisaties.

Verzoeken

Een aanvraag  moet minstens de volgende ingrediënten bevatten: 

1. Kernachtige beschrijving (enkele zinnen) van project/activiteit/initiatief incl. doelstellingen waarvoor aanvraag wordt gedaan.
NB het steunfonds biedt financiële ondersteuning aan vernieuwende, niet subsidiabele initiatieven voor onderzoek naar, ontwikkeling van en publiciteit over de jeugdzorg, bij voorkeur in de ambulante sector. Speciale aandacht gaat uit naar initiatieven voor cliënten die (nog) geen steun ondervinden van gevestigde (belangen)organisaties. Het steunfonds geeft geen subsidie voor exploitatiekosten.

2. Onderbouwing/ aanleiding voor het initiatief.

3. Weergave van de inhoud van het project/activiteit/initiatief.

4. Beoogde opbrengsten (en aan wie die opbrengst ten goede komt).

5. Draagvlak voor initiatief (bij uitvoerende organisaties, cliënten/jongeren/kinderen/ouders, etc)

6. Wijze waarop evaluatie van initiatief wordt vormgegeven (op concreet geformuleerde doelen/uitkomsten)

7. Vooruitzicht op landelijke implementatie (incl. reguliere financiering)

8. Activiteiten voor verspreiding van opgedane kennis en ervaringover project/activiteit initiatief

9. Redenen waarom overheidssubsidie (nog) niet tot mogelijkheden behoort

10. Overzicht van de totale kosten voor het initiatief dmv een gespecificeerde begroting, van de bijdrage uit eigen middelen en andere fondsen en van de bijdrage die aangevraagd wordt bij steunfonds Pro Juventute

Verzoeken om financiële bijdragen voor activiteiten op het gebied van publiciteit worden getoetst aan het te verwachten bereik bij cliënten en/of professionals. Voor publiciteit en audiovisuele producties hanteren we als belangrijk criterium dat aannemelijk is dat het initiatief bijdraagt aan de zelfredzaamheid van cliënten en/of de kwaliteit van de hulpverlening.

Het bestuur verlangt bij de start van het project een projectplan en na afloop van het initiatief een verslag, allebei bedoeld voor publicatie op deze website.

Aanvraag
Een aanvraag kunt schriftelijk of per mail indienen bij het volgende adres:
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland
t.a.v. het secretariaat

Gedeputeerdenlaan 16
8016 AZ  Zwolle
info@projuventute.nl